Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFSky News la vânătoare de pokémoni în România
2016-08-23
0
Ce îi împinge pe jurnaliști să aducă, în locul știrilor așteptate de public, „scenete“, „reality-show-uri“, „docudrame“?

 

Rănită în amorul propriu și în sentimentul na­țional, presa din România a dedicat zilnic tex­te și minute cazului Sky News, televiziune prin­să cu minciuna la subiectul despre traficul de arme. Ca niciodată, au­to­ri­tă­țile române s-au mobilizat, DIICOT i-a băgat la arest pe „actorii“ și intermediarii re­portajului, a produs un dosar de urmărire penală și a cerut comisii rogatorii pentru a-i au­dia pe Stuart Ramsay, co­respondentul Sky News, pre­cum și restul echipei de fil­mare. Ca niciodată, opinia pu­blică s-a exprimat aproape unanim că sce­ne­ta a fost o porcărie prost regizată menită să dis­crediteze țărișoara.

 

„D-l Ramsay nu ar fi nici primul și nici ul­ti­mul din lista jurnaliștilor care sunt acuzați că au distribuit informații eronate. Istoria presei es­te și o istorie a greșelilor, adeseori epocale. Dar în cazul de față nu pare a fi vorba despre o mes-informare, ci despre o făcătură... De fapt, d-l Ramsay nu inventează nimic – el produce un reality-show, pe care însă nu îl plasează în grila de programe la rubrica divertisment/ficțiune, ci la rubrica știri-adevărate-despre o realitate care există cu adevărat... Iar aceste scenete cu amatori, construite de d-l Ram­say, sunt verosimile – pentru un public neavizat ca­re vede doar stereotipurile, nu și nuanțele“, co­mentează profesorul Mihai Coman pe Eu­ro­pean Journalism Observatory online. Totuși, patru or­ga­ni­za­ții media - ActiveWatch, Cen­trul Român pentru Jurnalism de Investigație, Centrul pen­tru Jurnalism Independent, Con­venția Organizațiilor de Me­dia – au dezaprobat graba au­torităților de a cerceta penal un act de presă, con­si­de­rân­du-l „un abuz periculos“, fi­ind­că în Codul Penal infracțiunea de „co­mu­ni­ca­re de informații false“ este definită vag. Ce spune Art. 404 CP: „Comunicarea sau răs­pân­di­rea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau in­formaţii false ori de documente falsificate, cu­noscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea na­ţio­nală, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani“. Ce-i drept, e greu de demonstrat cum anume este pusă securitatea națională în pri­mejdie, însă aceasta este o fază de cer­cetare, nimeni n-a fost condamnat deo­cam­da­tă. Pre­sa recurge adesea la trucurile po­li­ti­ci­e­nilor, care nu admit să fie cercetați. Nevoia de cla­ri­fi­care este vădită, din moment ce pes­te 200 de sesizări au fost transmise către OFCOM, or­ga­nismul de monitorizare a audiovizualului bri­tanic. Așadar, nu-i o nenorocire să se facă cer­cetări, să se afle adevărul în legătură cu îm­prejurările reportajului Sky News, care, deși n-a iscat niciun război, a dat un șut în ima­gi­nea României. Lovitură nu mai mare decât ști­rea difuzată de EurActiv.com că focoasele nu­cleare NATO se mută din Turcia în Ro­mâ­nia, și aceasta dezmințită de autorități. Jur­na­liș­tii români, ca, de exemplu, Lucian Mân­dru­ță, au demontat „făcătura“ lui Ramsay care, pornit la vânătoare de pokémoni prin Ro­mâ­nia, a evitat să ia poziția oficialilor autohtoni, în schimb a convertit declarația lui Ian Crux­ton, șeful National Crime Agency, așa încât să se înțeleagă că e vorba de România, când aces­ta vorbise despre Ucraina.

 

Ce îi împinge pe jurnaliști să aducă, în locul ști­rilor așteptate de public, „scenete“, „rea­li­ty-show-uri“, „docudrame“? „Cel mai ade­sea, această încălcare a principiilor fun­da­men­tale are două explicații: presiunea fac­torilor struc­turali, care determină producția ști­rilor (spre exemplu: concurența dintre ins­ti­tuțiile mass-media, solicitările mana­ge­men­tu­lui, pu­ți­nă­ta­tea sau excesul de surse nesi­gu­re), sau fac­torii circumstanțiali (absența unor cores­pon­denți de teren specializați, absența unor sur­se profesioniste, încercările unor gru­puri de a manipula informația și, nu în ul­ti­mul rând, foamea de glorie)“, explică pro­fe­so­rul Coman. Aflat în portofoliul media al trus­tului deținut de Rupert Murdoch, canalul Sky News și-a schim­bat la vârf managementul la începutul lui 2016. James Murdoch, fiul iubit, retras în 2012 din trustul News Corporation după scandalul in­ter­ceptărilor clandestine și aflat atunci la un pas de a face pușcărie, a fost instalat chairman, dând un nou impuls pro­ducției senzaționaliste promovate de com­panie. Reabilitarea familiei Murdoch, care se declara devastată după se­ve­rul Raport Le­ve­son, n-a fost primită cu aplau­ze în Marea Bri­ta­nie: „În basmul moralității de tip Murdoch, Rupert învinge mereu“, titra The Guardian în­tr-un articol ironic. Și fosta edi­tor-șef, Re­be­kah Brooks, judecată, dar achi­ta­tă în scan­da­lul interceptărilor ilegale, a primit în 2015 un job important în trust, ca șefă la News UK. Prioritatea dată intereselor pa­tro­nale de către jurnaliști este mortală pentru pro­fesie. La fel și strădania de a face față prin orice mi­j­loa­ce concurenței interne din re­dac­ții­le pline de ambițioși. Umblat prin lume, Stu­art Ramsay știe că televiziunea vinde (și) ilu­zii. Asta a în­cer­cat, pentru jobul bine plătit, pen­tru fală, pen­tru locul în ierarhia corespondenților.

TAGS : scenete reality-show docudrame
Recomandari
Comentarii
Total 0 comments.
5733
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22
.