Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDF


Rectorul Ramona Lile, doctor în copiat
Andreea Pora - Silvia Simion - Dora Vulcan - -
2016-04-19
Dosar
23

Nonvaloarea, impostura şi frauda, susţinute de un incredibil sistem de complicităţi, au produs ravagii în mediul academic, cu efecte dramatice asupra societăţii. Alături de imensa problemă a doctoratelor plagiate, o alta, la fel de periculoasă: cea a articolelor pe care se construiesc multe cariere academice. Este şi cazul rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad.

 

Prof. univ. dr. Ramona Lile a fost aleasă, în martie 2016, rector al Universității „Au­rel Vlaicu“ din Arad. E la al doilea mandat. Asta pentru că merită. Are 39 de ani, 89 de cărți, studii, articole de spe­cia­litate, manuale, cursuri universitare, puz­derie de articole pe teme diverse. E, fără discuție, o renascentistă. Ramona Lile se autocaracterizează în CV ca fiind „so­cia­bilă, comunicativă, serioasă, punctuală, spirit de răspundere, adaptabilitate“. Adap­tabilitatea. Aici stă cheia succesului! Rectorul Ramona Lila stăpânește arta adap­tă­rii textelor altora. E o perfecționistă chiar, într-unul dintre articolele sale doar patru cuvinte nu sunt copiate după alții. Dacă nu ar avea abilitatea plagiatului, Ra­mona Lile probabil nici nu ar fi fost re­a­leasă decan. Un șef cu astfel de calități es­te garanția supremă că viermuiala de com­plicități și impostura universitară supra­vie­țuiesc și se dezvoltă. Pentru că, în fond, cum spune chiar Ramona Lile, „90% din universitate face la fel“.

 

Ramona Lile a absolvit nu mai puțin de pa­tru universități în cinci ani, la unele fiind licențiată. În cariera universitară a pornit de jos, de la postul de secretară și, cum a fost sprijinită de fostul rector Lizica Mi­huț, a ajuns sus. Chiar prea sus după gus­tul celei care a creat-o, Lizica Mihuț con­testând-o și reclamând-o acum pe fosta ei protejată pe unde poate. Degeaba însă. Când apuci pe un drum care îmbină im­postura cu politica, nimic nu pare să te mai poată opri. Ba din contra, fiecare ob­stacol e un salt înainte. Mai ales când e unul precum plagiatul. Cum se poate ex­pli­ca altfel faptul că nici măcar sancţiunea Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, primită la scurt timp după ale­gerea ca rector în 2012 şi soldată cu re­tra­gerea lucrării Management strategic de pe piață, nu a constituit un impediment pen­tru cei care au reales-o şi în martie 2016? Cum probabil nici noile cazuri de articole copiate după alți autori nu vor constitui motive pentru debarcarea ei. Ce­ea ce spune multe despre lanţul de com­plicităţi din Universitatea „Aurel Vlaicu“. Care devine un adevărat odgon când e vor­ba de modul în care Ramona Lile înțelege să se apere de acuzele de plagiat. E o is­torie care ar trebui să figureze la gazeta de perete a universității din Arad sau în vreo carte neagră a Ministerului Educației și Consiliului Naţional de Atestare a Ti­tlu­rilor, Diplomelor și Certificatelor Univer­sitare (CNATDCU).

 

 

 

O lucrare retrasă de Consiliul Național de Etică. Rectorul rezistă

 

 

Puțin după ce a fost aleasă, în 2012, rector al Universității „Aurel Vlaicu“ din Arad, prof. univ. dr. Ramona Lile a fost sanc­ționată de către Consiliul Național de Eti­că a Cercetării Științifice cu retragerea lu­crării al cărei unic autor era. Sub titlul Ma­nagement strategic, cartea fusese pu­bli­cată cu numai un an înainte, în 2011, la Edi­tura Gutenberg Univers Arad. Con­form Raportului final cu nr. 945/ 05.09.2012 al Consiliului Național de Etică, prof. univ. dr. Ramona Lile a primit și un avertisment scris pentru elementele plagiate. Sesizările adresate forului etic și prezentate în raportul final semnalează fap­tul că mare parte a volumului semnat de Ramona Lile conține capitole întregi din cartea cu nume identic – Management strategic – apărută în anul 2004, la Edi­tura Economică București, sub semnătura prof. univ. dr. Ion Popa. Prof. univ. dr. Ra­mona Lile a transmis Consiliului de Etică faptul că „a preluat modelul teoretic al distinsului profesor Ion Popa, o auto­ri­tate în domeniu, pe care l-a citat în 36 no­te de subsol“.

 

În ciuda avertismentului primit și a re­tra­gerii lucrării sale de către Consiliul Na­țio­nal de Etică, Ramona Lile a rămas în func­ția de rector al Univeristății „Aurel Vlai­cu“ din Arad și drept recompensă a fost rea­leasă în 2016.

 

 

 

Carte copiată și plagiată în proporție de 38%

 

 

Așadar, rectorul Universității „Aurel Vlai­cu“ din Arad a copiat integral capitolele 1, 2, 4, 6, 7 și 8 din Managementul stra­te­gic al decanului Facultății de Mana­ge­ment a ASE București. A considerat su­fi­cient să insereze note bibliografice care in­dică textele preluate din opera originală.

 

Capitolul 3 din cartea Ramonei Lile, in­titulat Strategia organizației, este în ma­re parte identic cu primul capitol omonim al lucrării profesorului Ion Popa, inclusiv pasajele subliniate fiind identice. De ase­menea, Ramona Lile preia și referințele bi­bliografice din cartea lui Ion Popa.

 

Consiliul de Etică a constatat că din cele 277 de pagini ale cărții, 62% reprezintă texte originale. Restul sunt texte copiate în proporție de 24,2%, iar 13,8% re­pre­zintă texte plagiate, care o plasează sub incidența Legii nr. 206/2004, ceea ce i-a adus doar un avertisment.

 

 

 

A doua carte, copiată după referate studențești, cu tot cu greșeli de ortografie

 

 

Consiliul Național de Etică a fost sesizat în 2012 cu privire și la volumul intitulat Management general al rectorului Uni­versității „Aurel Vlaicu“, în acest caz fi­ind aduse dovezi că textele au fost copiate de pe Internet, din site-uri dedicate ele­vi­lor și studenților, precum www.regielive.ro, www.studentie.ro, www.scribd.com.

 

Textul următor: „Din cele mai vechi tim­puri oamenii au făcut și fac parte dintr-o organizație, fiind membri ei, participanți activi sau pasivi ai acesteia“ apare iden­tic pe www.regielive.ro şi în cartea rectorului din Arad, inclusiv greșelile de ortografie și de punctuație (păs­trate intenționat și aici).

 

În cartea semnată de prof. univ. dr. Ra­mo­na Lile se găsesc fragmente dintr-un ma­nual virtual al autorilor Ovidiu Ni­co­lescu și Ion Verboncu, intitulat Fun­da­men­tele ma­nagementului organizației, pre­cum și un referat adăugat la capitolul Cursuri pe site-ul www.studentie.ro în anul 2009. Contribuția Ramonei Lile, rec­tor al uni­ver­sității din Arad, la acest text preluat în car­tea sa este transcrierea cu dia­critice.

 

Consiliul Național de Etică constată că, din cele 291 de pagini ale cărții Ma­na­ge­ment general, 34% reprezintă texte ori­ginale, 66% fiind texte copiate și plagiate. Cu toate acestea, Consiliul nu a luat nicio măsură, întrucât, oricât de mult ar fi co­piat, a plagiat „doar 4%“. Poate acesta să fie punctul comun care o leagă de Victor Pon­ta, pe care l-a susținut public în cam­pa­nia electorală din 2014, fiind inclusă în cam­pania de comunicare Și eu votez Vic­tor Ponta.

 

 

 

Ramona Lile nu se dă bătută și merge înainte

 

 

Văzând concluziile Consiliului Național de Etică, conform căruia se poate copia ori­cât dacă se citează sursa, prof. univ. dr. Ra­mona Lile își continuă „opera știin­ți­fi­că“. Nu mai copiază după cursuri sau re­fe­rate pentru studenți, de pe Internet, ci ri­dică ștacheta la nivelul superior al unor pro­fesori americani: Kim S. Ca­me­ron, al cărui CV este cu adevărat im­pre­sio­nant și care a publicat sute de articole și lucrări ști­ințifice, respectiv Robert E. Quinn, au­tor al 23 de cărţi despre ma­na­ge­ment or­ganizațional și al mai multor zeci de alte lucrări științifice, ambii profesori la Uni­ver­sitatea din Michigan. Ramona Li­le ridi­ca ştacheta și în ce privește co­piatul, să­rind de la 60% direct la 100%.

 

Lucrarea profesorilor americani Cameron și Quinn intitulată Diagnosing and Chan­ging Organizational Culture a fost pu­bli­ca­tă în 2006 și are 289 de pagini. Se gă­sește și ea pe Internet, așa că, în 2014, frag­­men­te întregi din aceasta sunt pu­blicate sub sem­nătura rectorului Ra­mo­na Lile și a co­au­torului Leonard Bălan Ser­giu, con­fe­ren­ţiar universitar doctor la Fa­cultatea de Ştiinţe Economice a Uni­ver­sității „Aurel Vlaicu“.( Vezi facsimile mai jos) Articolul apare în publicația de lu­crări științifice seria l, vol. XVl (2), Ma­na­gement agricol, la Editura Agroprint Timișoara. „Lucrarea“ celor doi coautori români este în totalitate co­pia­tă din cartea profesorilor americani, cu excepția unei sin­gure fraze: „The Com­pe­ting Values Fra­mework was developed ini­tially from re­search conducted on the major indicators of effective or­ga­ni­za­tions“.

 

 

 

Dezvoltarea unei abrevieri plus trei intertitluri din șapte cuvinte și gata lucrarea științifică

 

 

Contribuția celor doi coautori la acest ar­ticol cu pretenția de lucrare științifică se rezumă la următoarele:

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/plagiat-2s.jpg

Articolul semnat de Ramona Lile si Leonard Sergiu Bălan (stânga) și lucrarea americanilor Kim S. Ca­me­ron si Robert E. Quinn (dreapta) CLICK pentru a mari imaginea

 

1) Titlul articolului, dar nici acesta nu le apar­ține întru totul, ci reprezintă îm­bi­na­rea titlului unui capitol cu titlul unui sub­capitol din cartea celor doi profesori de la Michigan University. Titlul lucării știin­țifice publicate în revista Management agri­col este Total Quality Management and The Development of The Competing Values Framework, în timp ce capitolul 3 al cărții americane este The Competing Va­lues Framework, iar titlul unui subcapitol din acest capitol, aflat cu 18 pagini mai de­parte, este Total Quality Management.

 

2) Dezvoltarea abrevierii „The OCAI“, de la începutul capitolului 3 al cărții semnate de Cameron și Quinn în The Or­ga­ni­zational Culture Assessment Instrument, reprezintă prima frază a articolului, aflată chiar sub semnătura autorilor de „copii știin­țifice“, Ramona Lile și Leonard Bălan Ser­giu.

 

3) Cele trei intertitluri ale articolului pu­blicat în revista de la Timișoara, într-ade­văr, nu se regăsesc în cartea profesorilor americani, acestea fiind elementele de originalitate: Introduction (Introducere - n. red.), Materials and Methods (Ma­te­riale și metode – n. red.), Research Re­sults (Rezultatele cercetării - n. red.) și Con­clusions (Concluzii – n. red.). În total, șap­te cuvinte.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/articol-lile-fig-2s.jpg

Articolul semnat de Ramona Lile si Leonard Sergiu Bălan (stânga) și lucrarea americanilor Kim S. Ca­me­ron si Robert E. Quinn (dreapta) CLICK pentru a mari imaginea

 

 

 

Odgonul complicităților. O mână o spală pe alta

 

 

Ramona Lile se apără de acuza de plagiat al articolului Total Quality Management and The Development of The Competing Values Framework, cu motivația că a fost tre­cută drept coautor fără să știe. Cel care ar fi comis „incalificabilul“ gest este Leo­nard Sergiu Bălan, conferențiar universitar doctor, prodecan al Facultății de Științe Economice. Pentru a o spăla de păcate, Bălan i-a furnizat Ra­monei Lile o notă olografă în care își asumă în totalitate res­ponsabilitatea și pentru pla­giatul ar­ti­co­lului, și pentru că a „folosit nu­mele d-nei rector Ramona Lile, ca și co autor al acestui articol, fără a avea acor­dul aces­teia, pentru a facilita pu­bli­carea în re­vistă“. Autodenunțul se în­cheie apoteotic: „cunoscând prevederile le­gale referitoare la plagiat, precizez că îmi asum răs­pun­derea exclusivă pentru pu­blicarea sub această formă a ar­ti­co­lului respectiv. Men­ționez că am făcut de­mersurile ne­ce­sare în vederea retragerii articolului din re­vistă și bazele de date unde a fost in­dexat“.

 

Nici articolul, nici Bălan nu s-au retras şi nici Comisia de Etică a Universităţii nu a fost sesizată, cum promitea rectoriţa în dis­cuţia pe care am avut-o. Așa cum sus­ți­ne că n-a avut habar că a con­tribuit la ar­ticolul semnat împreună cu Bălan, rec­to­riței Lile nu i-a bătut la ochi nici faptul că în lista de lucrări de­pusă la Universitatea Tehnică din Cluj (voia să se abiliteze con­ducător de doctorat) și pe site-ul propriei universități apare ar­ticolul cu pricina. Mo­tivul invocat e tot de râsul-plânsul cur­cilor: „lista a trimis-o secretara, eu sunt foarte ocupată“. Ramona Lile a făcut aceste afirmații în timpul întrevederii pe care am avut-o la sediul redacției, când a adus și declarația olografă a lui Sergiu Bălan.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/documasdasdasent.jpg

Declarația olografă a lui Leonard Sergiu Bălan, adusă la redacție de Ramona Lile, după ce  i s-a cerut un punct de vedere. CLICK pentru a mari imaginea

Minciuna are însă picioare scurte, chiar și când e vorba de rectori și subalternii lor. Bălan și Lile susțin că acesta e singurul „articol cu probleme de felul ăsta“, adică pla­giat. Un alt articol, semnat tot de cei doi coautori, The Relation Between Bu­ssi­ness Case and Knowledge Mana­ge­ment, publicat tot în revista de Mana­ge­ment agri­col a Universităţii „Aurel Vlai­cu“ din Arad, e plagiat integral. Pentru acesta Ramona Lile nu a mai apucat (până acum) să ceară vreo declarație olografă prin care să se spele. Ca, de altfel, nici pen­tru un alt articol, cu alți coautori de data aceasta, tot doctori și ei - Radu Cu­re­țeanu, lector uni­versitar și decanul Fa­cul­tății de Științe Economice, Florin Isac, conferențiar. Ce­lor trei le-au scăpat de la copiere doar pa­tru cuvinte.

 

Ramona Lile se consideră o victimă a po­zi­ției pe care o ocupă, susținând, probabil pe bună drepate, că, dacă nu ajungea rec­tor, nimănui nu i-ar fi păsat dacă a plagiat sau nu și ar fi rămas nedescoperită.

 

 

 

 

 

 

Cuplul profesional Lile–Bălan recidivează. Victima: Dale Neef

 

 

Din cele trei pagini ale lucrării intitulate The Relation Between Bussiness Case and Knowledge Management, publicată de Ramona Lile şi Leonard Bălan Sergiu, sub egida Facultăţii de Management Agricol a Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad, în seria Lucrări ştiinţifice, seria I, vol XVI (2), doar trei rânduri, termenii cheie, un cuvânt rătăcit spre finalul lucrării şi sub­titlurile aparţin autorilor.

 

Şi această lucrare este o copiere de pa­ra­grafe sau chiar de pagini întregi. De aceas­tă dată, din cartea profesorului Dale Neef: Managing Corporate Reputation and Risk - Developing a Strategic Approach to Corporate Integrity Using Knowledge Ma­nagement, publicată în 2003 la editura Butterworth–Heinemann, Elsevier.

 

Dale Neef este om de afaceri, consultant şi autor specializat în probleme de mana­ge­ment Big Data și în tehnologiile elec­tro­nice de monitorizare şi raportare a da­telor. A fost consultant tehnic al Băncii pen­tru Dezvoltare din Asia, a lucrat pen­tru IBM şi Computer Sciences Cor­po­ra­tion,­ precum şi pentru Ernst & Young Center for Business Innovation, firmă ca­re în România acordă companiilor private consultanţă în implementarea progra­me­lor de compliance – un set integrat de ser­vicii şi programe menite a feri companiile de pericolul corupţiei. Profesorul Neef, autor de articole şi de conferinţe susţinute în întreaga lume, familiar spaţiului presei scrise şi televiziunilor occidentale, şi-a obţinut doctoratul la Universitatea din Cam­bridge, dar a desfăşurat şi o pres­ti­gioasă activitate de cercetare la Harvard.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/plagiat-3.jpg

Articolul semnat de Ramona Lile şi Leonard Bălan Sergiu (stânga) si articolul semnat de Dale Neef  (dreapta) CLICK pentru a mari imaginea

 

Spre deosebire de Ramona Lile, profesorul Neef nu are decât opt cărţi publicate: des­pre management şi gestionarea datelor, dar şi despre utilizarea tehnologiei infor­mației în administrarea managementului riscului.

 

Din păcate pentru autorii români, cartea lui Dale Neef nu poate fi regăsită nici în lis­ta referinţelor bibliografice din articolul pla­giat. Deşi le-a furnizat, fără să bă­nu­ias­că, întregul text al lucrării de 300 de pa­gini, Lile și Bălan au obosit înainte să ajun­gă la jumătatea ei. Au copiat însă cu sârg, punct și virgulă paragrafe întregi din pa­gi­ni­le: 16, 21, 22, 24, 25, 37, 123, 124, 125 şi 128.

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/2_carte-Neef.png

Articolul semnat de Ramona Lile şi Leonard Bălan Sergiu (stânga) si articolul semnat de Dale Neef  (dreapta) CLICK pentru a mari imaginea

 

 

 

Specialistă şi în tehnologia informaţiei de inspirație grecească

 

 

Ramona Lile pare să nu fi ratat nimic din ceea ce este nou pe piaţa de idei, nici mă­car domeniul generos al tehnologiei in­formaţiei şi comunicării.

 

Aşa apare, în Analele Universităţii „Cons­tantin Brâncuşi“, din Târgu Jiu, Seria Economie, nr. 4/2010, lucrarea Tendinţele inovării privind tehnologiile informaţiei şi comunicării. Pe care o semnează în par­teneriat cu alţi doi: lector universitar doc­tor Radu Cureţeanu şi conferenţiar uni­ver­sitar doctor Florin Isac.

 

Lucrarea românilor este o preluare de pa­ragrafe dintr-un raport de etapă de pro­iect, din 2009, care a fost finanţat de mi­nisterul grec de resort, derulat în par­te­neriat de Institutul Tehnologic din Salonic (Thessaloniki) şi Universitatea Tehnică din Heraklion, Creta: Global Swot Ana­lysis, a report produced for TOUREG Pro­ject. Lucrarea originală este alcătuită de De­partamentul de Management al Tu­ris­mului din cadrul Institutului de Educaţie Tehnologică (ATEI), în colaborare cu Uni­versitatea Tehnică din Creta (TUC).

 

http://revista22.ro/files/news/manset/default/3_plagiat-Toureg.png

Articolul semnat de Ramona Lile, Radu Cureţeanu și Florin Isac (stânga) si raportul TOUREG (dreapta) CLICK pentru a mari imaginea

 

 

Lucrarea furată de români - publicată bi­lingv, pe două coloane şi care are cu totul cinci pagini şi jumătate, cu tot cu re­fe­rinţele bibliografice - este integral copiată după raportul TOUREG al cercetătorilor greci. Fac excepţie patru cuvinte care di­feră de textul cercetătorilor greci: in­te­res­ting, especially, some, businesses – și ca­re nu se regăsesc în textul original al pa­ra­grafelor copiate. Plagiatul este realizat prin, deja, patentatul sistem al „cro­şe­tă­rii“: un paragraf complet dintr-o pagină, două din alta până la întreaga ei alcătuire.

 

Cum autorii textului plagiat sunt greci, iar reperele la care s-au raportat aceştia fac trimitere la economia lor şi la guvernul grec, cel al plagiatorilor români îşi pierde com­plet sensul, prin neadecvare la con­textul autohton, fiind doar o însăilare de generalităţi, care ar putea fi valabile ori­un­de pe mapamond. Textul lucrării devine, astfel, o îngrămădire de paragrafe, fără noi­mă, fără început şi fără sfârşit.

 

La traducerea în limba română, pe co­loana din stânga lucrării bilingve, lu­cru­rile stau şi mai trist: textul însuşit şi tra­dus de cei trei autori români musteşte de cacofonii, dezacorduri şi stângăcii lexicale, până la pierderea sensului complet al fra­zei. Lipsa de sens şi de coerenţă a frazelor şi sintagme precum „puterea generată de conţinutului“, „să faciliteze toţi ceilalţi jucători“, „turişti interne“ fac din textul cu pretenţii ştiinţifice şi neglijent adecvat la limba română unul hilar, cel puţin prin umorul involuntar pe care-l emană.

 

 

 

Pentru Ministerul Educației impostura nu e o problemă

 

 

Ramona Lile are, teoretic, o activitate știin­țifică de invidiat, publicată pe site-ul Universității Tehnice Cluj și recomandată studenților. Articolele sale, inclusiv cele copiate, stau la baza evaluării profesionale și figurează în fișa de evaluare profesională de la Universitatea Tehnică Cluj. În luna ianuarie, Liga pentru Egalitate de Șanse în Învățământul Su­pe­rior Românesc, în spatele căreia se afla fos­ta sa susținătoare, Lizica Mihuț, solicita ministrului Educației, Adrian Curaj, „o testare grilă a prof. univ. dr. Ramona Lile, din articolele publicate în reviste co­tate ISI Thomson Reuters şi în volume in­dexate ISI Proceedings, realizată de o co­misie neutră din partea Consiliului Na­țio­nal de Etică“. Același for susținea în so­licitarea către ministru că, numai în anul 2015, Ramona Lile a publicat „12 articole ISI, în domenii ca evaluarea investițiilor bur­siere, studierea pieței în domeniul ali­mentației publice, analizarea factorilor care determină irigațiile cu apă în Kurdistan, managementul riscului ex­trem, chimie, managementul resurselor uma­ne în agroturism, planificarea afa­ce­rilor în ferma agroturistică, analiza ca­lității serviciilor turistice în România, stu­dii avansate în inginerie aerospațială, cibernetică, reconstrucție post-dezastru a haldelor de steril“, pentru toate acestea Liga așteptând chiar și înscrierea în Gui­ness Book a prof. univ. dr. Ramona Lile.

 

Sesizat de către prof. univ. dr. Lizica Mi­huț asupra posibilei „imposturi aca­de­mice“ a prof. univ. dr. Ramona Lile, Mi­nis­terul Educației a emis un răspuns con­form căruia oricine are dreptul să abor­deze teme științifice din mai multe do­me­nii, dacă persoana este calificată cores­pun­zător. Această abordare „poate fi atribuită caracterului inter, multi și trans­dis­ci­pli­nar al cercetării științifice actuale“.

TAGS : plagiat doctorate arad ramona lile universitate copiat
Comentarii
Alex 2017-07-27
Fratilor in unele cazuri in carti care explica o materie de exemplu, nu stiu ce va luati atata de ei, unele explicatii deja au fost gasite in niste forme simple, si usor de inteles.
Daca Mircea a gasit o formulare destul de simpla pentru o parte din management ca marea majoritate sa inteleaga, de ce sa ma apuc eu sa o complic? Mai bine caut o formulare mai simpla pentru majoritate intr-o zona din management care nu am gasit o explicatie destul de limpede, usoara de inteles pentru majoritate si asa mai departe.
Chestia cu plagiatul 30-40 % fratilor lasati-ma ca nu sa schimbat managementul cu totul sa trebuiasca alte lucruri noi.
La naiba! Cand am citit carti de fizica si de chimie de pe vremea lui ceausescu si pe urma luam ce nu exista la vremea aceea din alte carti moderne mi-a fost mult mai usor decat sa stau sa citesc niste carti noi modificate si rasmodificate de frica plagiatului dracu care il tot vanturati voi stanga si dreapta.
Autorii noi vor bani, intotdeauna nu-i stricati prin frica de a plagia.
Daca nu se simt in stare sa dea o explicatie mai buna decat ce a fost dat inainte nu ii fortati sa modifice textul cat sa faca treaba tinerilor mai grea ca sa-i lasati voi in pace cu plagiatul
Ce facem ajungem sa modificam procesul de calcul al 1 + 1 = 2 pana cand ajunge calcularea numerelor prime mai usoara?
Baga-ti-va mintile in cap!
bigone 2017-03-12
ce exemplu mai elocvent de impostură vreți decât acela ca o universitate, inițial cu profil tehnic, a ajuns să fie condus de un doctor în teatralogie, care a a tras de partea sa toate cadrele promițătoare ale utc-ului local și putorile inginerești rămase primele fără muncă în intreprinderile arădene pe motiv de mari valori ... nerecunoscute, prin calitatea muncii de proiectanți și cercetători de frâne la vagoane eminenți, pe care le-a făcut mai personalități academice, unele dintre ele, ca fii de florari cu trei, patru diplome și doctorate anchiesate deodată cu activitatea politică de viceprimar cu rezultate covâlșitoar de umule și-n administrație șamd!
daniel uav 2016-05-09
tara lui Papura Voda. cand la conducerea unei institutii de invatamant se afla o persoana care a fraudat aunumite lucrari, atunci totul e clar. la UAV e bataie de joc. studentii trebuie sa isi plateasca restantele din anii anteriori !!! de ce???? de ce trebuie ca un student din an terminal sa plateasca restante care le are din anii precedenti? vi se pare normal? probabil ca facultatea nu mai are fonduri si de aceea recurg la astfel de treburi. dar nu e nicio problema. vor urma alte vizite de la ARACIS si nimeni nu va mai tacea ! fiindca la vizita anterioara, studentii au trebuit sa taca, sa nu dezvaluie anumite nereguli sau nemultumiri in legatura cu conditiile de predare din facultate !
Nicu Orha 2016-05-05
Da,...i-mi pare raucaterbuie sa comentez si nu pot sa ma mai abtin.Am trait-o si pe asta si din nou trebuie sa repet "pe vremea mea"nu se putea intampla asta ;noi cei de atunci si uitati astazi ,cei tehnici dadeam doctoratul cam in 5_8 ani prin calcule facute cu rigla de calcul si era greu sa conpilam cite ceva de la altii.Astazi majoritatea suntem uitati tocmai ptr. faptul ca nu mai suntem la moda si nu putem fi copiati.;...se pare ca daca vom merge in ritmul acesta(apropo ...dl Oprea) e posibil sa nu mai putm circula pe str. fara doctorat PLAGIAT !!!!
Bogdan 2016-04-26
Cand cineva iti cauta nod in papura , iti gaseste . Nu inteleg de ce Lizica Mihut care nu este nici ea deloc " curata " o reclama pe Ramona Lile, in fond ea "invatand" de la cei mai buni. Hai sa ne uitam la case mai mari unde chiar fostii prim-ministri comit acte de plagiat ....
ioan.vicoveanu 2017-07-26
Dupa cum comentezi aceste fapte mizerabile, se pare ca esti si tu un specimen din aceeasi categorie. Din pacate este plina tara de acest fel de personaje ...papagali ieftini si impostori !
ninel 2016-04-26
Culmea imposturii academice este Lizica Mihut, o semidocta care s-a impaunat cu inalte titluri desi are la baza aceeasi lucrare compusa din articole de ziar si afise de teatru dar publicata la multiple edituri. a urcat ilegal treptele academice, a papat banii UAV si s-a inconjurat de non-valori, momite cu posturi didactice desi nu aveau justificare pentru ele. a umliut schema UAV cu judecatori si procurori pentru a-i acoperi problemele in instantele din Arad si Timisoara. a acumulat o avere impresionanta (peste 10 case in tara si strainatate) beneficiind de prea umila acoperire a ANI. si putem continua la nesfarsit
Gabi 2016-04-27
Foarte adevarat graiesti , dar din pacate nu i-a venit nimeni inca de hac ! E o imbuibata, avida dupa lucruri scumpe , cel mai bun exemplu de parvenism si parsivism !
Andreea Pora 2016-04-26
E mai putin plagiatoare Ramona Lile din cauza asta?
Andreea Pora 2016-04-26
E mai putin plagiatoare Ramona Lile din cauza asta?
Alina-Diana Zamfir 2016-04-26
Mona draga, ai ales cum nu se poate mai bine exemplul meu. Imi doream sa-l aduceti in discutie.
Ai scris: ''pe fosta prorectorita Zamfir o gasiti cu plagiat pe anumite site-uri''. Corect: sunt ''FOSTA prorectorita''. Gresit: nu e pe anumite site-uri ci pe site-ul plagiate.ro. Completare: MI-AM DAT DEMISIA DIN FUNCTIA DE PRORECTOR in secunda 2 dupa ce pe plagiate.ro a aparut un indrumator de laborator suspectat de plagiat (care era o editie revizuita declarata ca atare la Biblioteca Nationala, dar asta mai putin conteaza).
ASTEPT CA EXEMPLUL MEU SA FIE URMAT, DACA TOT IL AVETI DREPT REPER SI IL ADUCETI IN DISCUTIE.

Prof. Dr. Habil. Alina-Diana Zamfir
iri 2016-04-26
Oare nu-i este jenă?
Sau ca şi şeful cel mare, Ponta, o doare-n cot
maria 2016-04-21
Daca tot sunteti socati de incalcarea legii la UAV, incepeti cu Lizica Mihut, cea care v-a sesizat. Cu lucrarea de doctorat in teatru, a ajuns sa conduca doctorate in gramatica. Pentru a avea activitate didactica si-a copiat aceleasi carti, si-a trecut articole din ziare gen „cum s-au distrat elevii nostri la mare”. Lizica Mihut a fost expert intr-un proiect european in nanotehnologie, desi e profesoara de gramatica, fara alte specializari. PN-II-ID-PCE-2011-
3-0047-Development of chip-based nanoelectrospray in combination with electron transfer dissociation mass
spectrometry for top-down proteomics, 2011-2014, etc. Deci despre ce vorbim?
mona 2016-04-26
Domnilor, vad ca doar Lile este vinovata ca este rector pe functie. Nu, in aceeasi impostura sunt si altii. Pornim de la Lizica Mihut, cea care a sustinut-o pe Lile si care nu putea ajunge prof. de limba romana cu doctorat in teatru. Apoi sa trecem la cercetarea stiintifica din UAV, sub aceeasi Lizica Mihut, care data afara din UAV vad ca va plange pe la redactie si va aduce dovezi. A uitat cumva cand a zis ca daca ea pleaca, inchide universitatea? Sa discutam despre pupilele ei care apar in raportul Aracis (si nu de bine)? Vezi, Ando, Ghender, etc. Sau sa spunem ca secretara sefa adusa tot de Mihut este absolventa de Herculane? Sau ca pe fosta prorectorita Zamfir o gasiti cu plagiat pe anumite site-uri? Despre alte doamne care sunt suparate ca nu se inscriu elevii la jurnalism? Daca tot vreti dreptate, atunci scrieti.
Mihai M. 2016-04-21
Despre ce vorbim, Maria? Exact despre asta vorbim: despre impostura de la Universitatea Aurel Vlaicu. Faptul ca si Mihut, mentora Ramonei Lile, proceda la fel, nu o face pe Lile mai putin vinovata. Este tipic pentru Lile ca la acuze sa raspunda in mod infantil ''si altii fac la fel''. Poate. Dar pana una alta Lile este rectorul unei universitati de stat, cu o imagine execrabila, cu mult mai rea chiar si decat a predecesoarei sale si care se rasfrange negativ asupra intregii universitati. Este singurul rector din tara, de la oradeanul Maghiar incoace, cu o asemenea dimensiune a imposturii si fraudei. Iar faptul ca l-a determinat sub amenintari sau promisiuni pe acel Balan sa recunoasca plagiatul si sa-l ia asupra sa numai ca ea sa scape si sa ramana pe functie cu orice pret, arata foarte clar si ce caracter are si la ce se pot astepta din partea ei colegii din universitate.
ciprian 2016-04-21
In urma cu 12 ani pe cand doamna era asistent sau lector universitar am avut calitatea de student al dansei, calitatea actului didactic era mult sub medie, la examene doamna fiind curioasa nu de ce am invatat ci ne asculta cu cartea dansei deschisa, voia sa vada daca am tocit cuvant cu cuvant plagiatele sale, e foarte logica numirea sau sustinerea ei de catre Lizica Mihut, principalul argument in milte numiri in sistemul de stat este" cat mai prost sa nu deranjeje si sa poata fi manipulat.."
Vicentio B. 2016-04-20
Recent Mihai Maci a scris articolul "Incompetenta si ticalosie", in opinia mea EXCELENT. Articolul reda FIDEL aportul /complicitatea DOMINANTA existenta In Parlament, pentru ca cei depistati ca PLAGIATORI, sa NU raspunda, asa cum ar trebui, deoarece este vorba de un DELICT. Adica, cu alte civinte, Parlamentul s-a opus sanctionarii acestui realmente FURT INTELECTUAL, realitate pentru care Parlamentarii in cauza, adica cei care au VOTAT anti- delict, sunt efectivi FAVIRIZATORI ai INFRACORULUI ! Totusi acestia NU raspund juridic, deoarece dispun de asa numita "imunitate parlamentara" ! O analiza juridica competenta / independenta a spetei in sine, ar concluziona ca asemenea imunitate, pentru astfel de voturi NU este LEGALA / Constitutionala.

Personal regret enorm aceasta situatie, mai ales ca, articolul de mai sus este realmente cum se spune MUNCIT, argumentat, dar am si dovezi INCONTESTABILE prin care pot demonstra ca,

la aceasta situatie NU s-ar fi ajuns, daca Andreea Pora, NU tinea in "sertar" , toate propunerile mele repetate, scrise de mine in urma cu mai bine de doi ani, prin care-i propuneam/solicitam sa-i transmit procedura juridica realmente posibila in Romania, prin care Victor Ponta sa-si piarda LEGAL titlul de Doctor in Drept obtinut prin FALS INTELECTUAL - PLAGIAT !

Reactia etalata de Andreea Pora a fost TACEREA TOTALA ! Acesta este adevarul !

Ce se poate deduce din acest COMPORTAMENT, realmente INFIDEL fata de mai multe repere morale ? Raspunsul este amplu si neelogios la adresa Dnei. Andreea Pora ! Acest gen de comportament, spus efectiv modest, este mai mult decat BIZAR (20.44 GMT, 19.04.2016 )
lucid 2016-04-20
Sistemul universitar e deja cangrena netratabila. "Cheia" de bolta este secta securisto-procurorista de care vorbeste Basescu, secta care a creat asa-zisa academie de securitate nationala patronata de izmenaru' Oprea, patron de scoala doctorala producand asa-zise teze plagiate ca si a lui - btw, are cineva curaj sa ceara teza lui Coldea sa o analizeze ca "originalitate"?. Asa-zisul ministru actual al scolii e membru de frunte al acestei mafii zisa academice, alaturi, culmea!, de actualul presedinte al Academiei Romane. In fond, Valentin Vlad s-a intors la cei care l-au recrutat ca informator pentru participantii la targuri internationale inca de prin 1970 - vezi articolele Mirelei Corlatzan. Finis Romaniae!
Mihai M. 2016-04-19
Cel mai grav este ca a plagiat in 2014 dupa ce deja fusese sanctionata (in 2012) de comisia nationala de etica si cand era rector in functie!! Demisia este singura optiune a acestei individe care a adus atatea prejudicii universitatii Aurel Vlaicu din Arad.
Rottendame 2016-04-21
Mihai, esti naiv. Persoane ca duduia in discutie nu cunosc termenul 'demisie' si nici 'onoare' dealtfel.
Dogaru 2016-04-19
La fel ca toti plagiatorii din vârful ierarhiei, aceasta doamna are, totusi, o scuza, nemarturisita înca: nu a copiat cu mâna sa ci au copiat pentru dânsa acolitii sai.
Voicu Radu 2016-04-20
Cine a pus-o acum 4 ani Rector la UAV ?? Asa cu se spune in articol: Lizica Mihut !! Cine o ataca acum ? Lizica Mihut !!! Culmea ipocriziei !!!! Totul este un teatru ieftin si de 2 bani !!
Total 23 comments.
Recomandari
119605
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22