Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFDe ce e prea scumpă demagogia domnului Puric?
2016-02-16
8
Patriotismul d-lui Puric pare sincer, dar are criterii aleatorii și funcționează idiosincratic. În fața vecinilor care te-au violat, virtutea se înmoaie; în fața aliaților care te-au ajutat, obrăznicia se umflă.

 

Tele-marketing

 

După o emisiune interminabilă cu un per­so­naj celebru, difuzată în reluare de Cră­ciun, un prieten – priceput la afaceri și mai puțin la carte – mi-a livrat, prompt, ur­mătoarea evaluare: „Dan Puric cum­pă­ră mintea prostului. E un om talentat ca­re a decis, prin demagogie scumpă, să îm­bete cu slavă deșartă oamenii de­za­mă­giți ai ultimelor decenii. Sute de mii de cărți despre excepționalismul românesc și surâsul dacic l-au făcut bogat pe d-l Puric, fără ca cei care l-au citit vreodată să fi ieșit din sărăcie.“

 

Am stat câteva săptămâni, am judecat și i-am dat dreptate.

 

Țin să observ faptul că n-am remarcat ni­cio „răutate“ sau „invidie profesională“ în ob­servația prietenului meu. Am sesizat chiar o ușoară notă de apreciere la adresa instinctului antreprenorial al d-lui Puric. Omul face un gheșeft din pantomimă și ci­tate. E omniprezent, se agită, lansează vo­lume, dă interviuri, pe scurt: muncește și face încasări. Nu profitul din tele-mar­ke­ting e problema, ci produsul mincinos scos la vânzare.

 

Mai întâi, să observăm contradicțiile per­so­najului. D-l Puric e inamicul pieței libere (adică al „neoliberalismului“), dar nu ezită să-și monetizeze acțiunea cul­tu­rală. Spre deosebire de un latinist spe­cia­lizat în epigrafie, actorul Dan Puric câștigă bani frumoși fără a documenta riguros tre­cutul (cu bune și cu rele), ci doar pre­di­când „gloria neamului“ unor oameni de­ta­șați de rigorile științifice, dar obosiți de ti­căloșiile tranziției.

 

În al doilea rând, d-l Puric vorbește des­pre superioritatea spiritualității românești, în raport cu triumful pur materialist al Oc­ci­dentului (e.g., descoperirile științifice, re­voluția industrială, aselenizarea, per­for­manțele medicale, Sillicon Valley etc.). Pu­tem suspecta oare un denunț al glo­ba­lis­mului în condițiile în care marfa lui n-are valoare la export?

 

Dacă banii sunt murdari și mizeria valahă nu reprezintă o problemă, spectacolele și căr­țile d-lui Puric ar trebui să fie oferite gratis publicului autohton. Dar asta nu se în­tâmplă. De ce? Pentru că demagogia d-lui Puric este nu doar o înșelare de sine, ci și un business profitabil, perfect avantajos pen­tru orice investitor. Mai știm din sta­tistici că majoritatea compatrioților noștri sunt printre cei mai pauperi cetățeni ai Eu­ropei. Când un autor predică uni­ver­sa­li­ta­tea geniului românesc, el trebuie să ex­pli­ce de ce noi, atât de grozavi fiind, ră­mâ­nem – undeva după Albania, Serbia și Bulgaria – cea mai săracă națiune din fos­tul bloc comunist?

 

Vă propun să analizăm, în următoarele rân­duri, atributele produsului de mar­ke­ting Dan Puric. Voi arăta că nu doar în na­tură, ci și în cultură, sâmburele e uneori toxic, deși coaja pare atractivă.

 

Moldova lui Ștefan, între Eminescu și Dughin

 

Patriotismul d-lui Puric pare sincer, dar are criterii aleatorii și funcționează idio­sincratic. În fața vecinilor care te-au vio­lat, virtutea se înmoaie; în fața aliaților ca­re te-au ajutat, obrăznicia se umflă.

 

Pentru cei care au uitat, violul rusesc se nu­mește Basarabia, Bucovina de Nord și Ți­nutul Herța; la celălalt pol, ajutorul ame­rican a însemnat eliberarea unor foști de­ți­nuți politici la intervenția lui Nixon, găz­du­irea unor dizidenți și refugiați an­ti­co­mu­niști, emisiunile postului Radio Europa Liberă, cooptarea în Alianța Nord-Atlan­tică și, mai recent, scutul anti-rachetă.

 

În acest context, cui credeți că i-a propus or­todoxul Puric să facă o ditamai „antantă creștină“? Faimosului Aleksandr Dughin, fost membru al Partidului Național Bol­șe­vic din Rusia și consilier informal al pre­șe­dintelui Vladimir Putin. Antiamerican vis­ceral, ipochimenul îndrăgostit de Him­mler și Stalin, deopotrivă, declara pentru o gazetă poloneză următoarele: „Dacă ești împotriva Noii Ordini Mondiale, ia un cuţit şi pune-ți o mască, ieși seara din ca­să şi omoară măcar un yancheu! (s.n)“. Cum îl caracterizează Dan Puric pe acest ideo­log smintit al euro-asiatismului? Un ins „deștept [care] își iubea țara în mod ab­solut. (...) Un sociolog care (sic!) nu avem în țară așa ceva“.

 

Nu înțeleg de ce iubirea absolută a unui așa-zis creștin pentru Rusia se traduce prin uciderea ritualică de yanchei? Poate pen­tru că și legionarii lui Sima vedeau ne­cesară uciderea de evrei ca expresie a iu­birii de aproapele... Voi lăsa deoparte com­plicațiile clinice ale derapajului psihic eta­lat de Aleksandr Dughin & Co.

 

Dar pentru că Mihai Eminescu rămâne un re­per obligatoriu pentru cititorii lui Dan Pu­ric, îmi permit să evoc aici modul apă­sat în care, neconsolat de pierderea Basa­ra­biei, tânărul redactor de la Timpul co­menta, la nici 30 de ani, imperialismul mus­calilor: „de la Rusia nu primim ni­mic. N-avem nevoie de patronagiul ei spe­cial şi nu-i cerem decât ceea ce sun­tem în drept a-i cere“. Și tot Eminescu făcea la 1878 o observație istorică perfect actuală: „Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra Moldovei... ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mis­tu­iască o parte din poporul român“.

 

Nu știm cum ar fi prezentat Eminescu fur­tul Tezaurului sau imensa tragedie a bol­șevizării. După instalarea Armatei a XIV-a pe malul Nistrului, după asasinatele în lanț produse la adresa adversarilor lui Putin, după boicotarea vinurilor moldovenești la Moscova, după moartea președintelui Ka­czyńsky la Smolensk, după intimidarea Georgiei, după anexarea Crimeei și după sistematica subminare a proiectului unio­nist la Chișinău, Dan Puric comentează ati­tudinea agresivă a Kremlinului cu ochii ume­ziți: „Încearcă rușii să-și revină, foarte bine, bravo lor!“. Să-și revină du­pă ce? După aproape un veac de co­lo­nia­lism panslavist, întemnițări și batjocuri, cu insule de Holodomor și arhipelaguri Gu­lag presărate între Riga și Bălți, între Har­kov și Ungheni, între Cernăuți și Tallinn...

 

Creștinismul e universal sau nu este deloc

 

Putem înțelege, deci, că actorul Dan Puric re­cită o partitură străină milioanelor de ro­mâni îngroziți de oligarhii lui Putin și păpușile lui Plahotniuc. Cuvântul său e, literalmente, iresponsabil. A fi responsabil înseamnă să plătești pentru ceea ce spui. Dan Puric deplânge apartenența României la NATO pentru că n-a trebuit niciodată să facă bugetul falnicei noastre armate.

 

Când milioane de români au descoperit vir­tuțile pieței libere și avantajele unui sis­tem politic bazat pe drepturi individuale, proprietate privată și democrație re­pre­zen­tativă, de ce să girăm utopia teocratică sau mitul Salvatorului politic? Iar dacă tot recunoaștem virtuțile credinței, de ce n-am aprofunda oare deschiderea creștinismului paulin către toate zările Mediteranei? Evan­ghelia lui Iisus este un dar oferit lu­mii întregi, nu doar românilor din Car­pați. Desigur, identitatea națională se naște din confluența mai multor tradiții lo­cale și ea conferă vieții personale o fru­mu­sețe de pastel. Între Prut și Nistru, ex­pri­marea acestui specific s-a plătit, decenii la rândul, cu sânge...

 

Patriotismul e bun, așadar, dar pentru a fi credibil, el trebuie să vină cu o istorie a luptei pentru libertate. Dragostea de po­por a d-lui Puric se putea manifesta și îna­inte de 1989, când erau atâtea oportunități să spui Europei putrede că bolșevicii lui Stalin și Ana Pauker ne-au omorât elita la Sighet, Gherla sau Aiud. A făcut-o Dan Pu­ric? Nu știm nimic despre vitejia acestui profet în acele vremuri. Ba, dimpotrivă: co­laborarea cu Securitatea umbrește, până astăzi, biografia actorului revoltat.

 

Iată de ce taman reciclarea unui na­țio­na­lism de tip Cenaclul Flacăra, împănat cu re­fe­rin­țe martirologice, are pentru noi un damf suspect. Și Ceaușescu ne vorbea de Oc­ci­dentul putred când românii făceau coadă pentru o franzelă. Și Ceaușescu îl iu­bea pe Decebal și-l venera pe Burebista, fă­ră să audă strigătul unui popor înge­nun­cheat.

 

Prostul nu e prost destul, dacă nu e și fu­dul. Cu ce se mândrește prostul? Cu is­pră­vile care nu-i aparțin. Dar Puric își dez­leagă publicul să se fălească cu ceea ce nu are. Aici e rătăcirea...

 

România: amintire sau proiect?

 

Dan Puric face din România o amintire, nu și un proiect. Și e păcat. Între au­to­fla­ge­larea doctă a unui Lucian Boia și exal­ta­rea naționalistă a lui Dan Puric, putem gă­si a treia cale.

 

Aș prefera ca tinerii să fie îndrumați pe ca­lea libertății, nu a văicărelii și a nar­ci­sis­mu­lui minor. Așa, doar, se obține dem­nitatea.

 

Cine formează o națiune demnă? Adu­na­rea oamenilor liberi să trăiască, să aleagă, să vorbească, să călătorească, să-și educe copiii și să-și exprime crezul personal. Ca­re e opusul libertății? Frica.

 

Ar fi extraordinar ca absolvenții de liceu ai României să nu se mai teamă de un vii­tor petrecut în țara părinților lor. Pentru a fi convinși să rămână, nu-i suficient să-i îmbătăm iluziile gargarei naționaliste. Ti­nerii nu vor să fie încolonați, ci să trăiască în­tr-o comunitate decentă, bazată pe res­pect și integritate.

 

Patriotismul sănătos e, în fond, o instanță nobilă a iubirii. Dacă îți iubești semenii, atunci nu cauți doar extazul sălii înfier­bântate, ci predai ca un dascăl bun sau ma­estru înțelept acele adevăruri dure­roa­se, alături de câteva abilități practice cu care oamenii pot ieși din ispita exodului, din capcana fricii sau trista dependență de subvenții și ajutoare sociale...

 

Patriotismul începe cu înfruntarea men­ta­li­tății de sclav, care îți spune că mereu al­ții sunt responsabili pentru ceea ce ți se în­tâmplă. Restul e doar propagandă mes­chină, calcul isteț și pură demagogie.

 

* Mihail Neamţu este scriitor și antreprenor român, doctor al Universității din Londra; contribuie în mod regulat la blogul personal www.mihailneamtu.org.

TAGS : Mihail Neamtu Puric Patriotismul Creștinismul
Recomandari
Comentarii
Liviu din Timisoara 2016-02-22
Domnu Neamtu, veniserati in Timisoara, cu prilejul alegerilor europarlamentare. Fara sa va detaliez, va spun limpede ca din politica nu ati inteles nimic. Hai sa va dau doua detalii: vi-ati prezentat mama. Aveti idee cum ati fost perceput ? Eventual, v-ati fi putut prezenta sotia. Biatul mamei cel destept. Si zau daca cel mai mult conta cum va intalneati dumneavoastra impreuna cu candidatul propus de Noua Republica pe holurile nu stiu carei universitati din Anglia ... Trebuia sa lesinam de admiratie ? N-ati facut decat sa incercati sa ne aratati cat de culti sunteti. Iar masurile propuse ... Credeti ca societatea este un joc de cuburi : stricam castelul si facem altu ? Pe viitor, nu uitati ceea ce inseamna carisma si faptul ca sunteti pregatit sa plecati urechea si la nea Vasile din piata. Romanii nu sunt absolventi de Oxford.Uitati-va ca se imping la moaste ... si incercati sa intelegeti cat de greu este sa-i faceti sa inteleaga faptul ca nu in asta consta crestinismul, spre exemplu.
julius001 2016-02-19
..o concluzie : cainele cand n-are ce face isi linge cosorul.....un articol care spune mai multe despre mihail neamtu - acest "Fuego" al politicii, jurnalismului romanesc....
Marius Nicolescu 2016-02-19
Articol pertinent, luat la tranta pe forum. Ca, deh, romanul e musai sa fiu purtatorul adevarului absolut. Fiecare cu adevarul lui. Va rog domnule Neamtu, sa-mi dati voie sa ma arunc si eu in valtoarea buricelor Pamantului. Ipocrizia romanilor este direct proportionala cu minciuna scoasa pe gura de acesti ipocriti. Caci ar trebui sa recunoastem ca actorii Romaniei sunt niste impostori nemasurati. De la Stela & Arsinel cu Catena lor cu tot, la "Celadrin, v-o spune Florin", la pensia mica a Rodicai Popescu Bitanescu, cred ca pot sa adaug aici "patriotismul" lui Puric invocat pe forum ca suport datator de SPERANTA. Speranta in ce? In a doua Inviere a lui Iisus in Gradina Maicii Domnului (adica in Romania) idee sustinuta cu inflacarare nu doar de Dan Puric ci de extrem de multi oameni instruiti. Si profesorul universitar Giurescu a tot sperat ca securistul Voiculescu va mantui poporul roman, pana cand, in final a inteles diversiunea ordinara a unui "om" insetat de putere. Ce sa mai speram, fratilor? De saptezeci de ani ni se vand gogosi iar noi ne zvarcolim in mocirla. Hai s-o mai lasam jos pe asta cu speranta ca a inceput sa macaie.
Vicentio B. 2016-02-17
Stimate Domnule Neamtu, ati pus semnul intrebarii la formularea Dvs "De ce e prea scumpă demagogia domnului Puric?", pentru a va raspunda cine ?. Aici NU "merg lucrurile" dupa presupunerile mele, ci NUMAI dupa cele, pe care, supozitia mea rezonabila, au fost intuite NUMAI de Dvs. si anume, INAINTE de a scrie articolul !. In acest context va consider un DEMAGOG ! De ce ? Desi v-am adresat anterior (articolul scris de Dvs) DOUA intrebari, care in fondul MORAL necesar, va erau Dvs. folositoare, dar tema in sine ar fi fost de mare interes general, ati preferat TACEREA ABSOLUTA ! Cu regret va transmit: NU sunteti cel pe care l-am perceput, mai ales cand am aflat ca ati incercat solutionarea cazului de PLAGIAT comis de Ponta, in fata Instantei de Judecata. Sunteti un exepmplu concludent, ca atunci cand este vorba de asa numita "reinoire a clasei politice" , Romania sufera, din LIPSA de autentice resurse. Sau acestea exista dar, NU au "locul " sa se afirme, tocmai din teama altora !
profesoru 2016-02-16
"E omniprezent, se agită, lansează vo­lume, dă interviuri" - eu mă uit la televizor, citesc presa, dar n-am dat de Dan Puric. Cred că îl găsesc doar aceia care îl caută.
"după moartea președintelui Ka­czyńsky la Smolensk"" - este cumva d. Neamţu adeptul teoriei conspiraţioniste care spune că avionul polonez a fost doborât de ruşi?
Liviu din Timisoara 2016-02-16
Domnule Neamtu, nu se poate nega faptul ca aveti argumente impotriva lui Puric. Bon ! De ce nu iesiti public sa va transmiteti mesajul , asa cum o face Puric ? Sa stiti ca in publicul care-l asculta nu sunt doar romani saraci, dezamagiti sau exaltati. SI totusi, sunt acolo. In consecinta, Puric isi vinde si cuvantul scris. Spre deosebire de el, stimate domnule Neamtu, pe care v-am ascultat la Timisoara odata, n-ati venit decat sa ne tratati ca pe niste elevi care au citit sau nu Biblia si sa va laudati cu studiile dumneavoastra. Diferenta dintre domnia voastra si Puric este aceea ca el ...se manifesta ca un barbat, in particular vorbind. Si da, reuseste ceea ce dumneavoastra, de ani de zile ...nu reusiti : insufla speranta. Atentie : speranta, nu iluzie. Iar Occidentul are nevoie de niste observatii: nu tot ce ne ofera este valabil. Va dau doar un exemplu: renuntarea,oficial, la termenii " mama " " tata" , folosind doar " parinte " si mie mi se pare aberant. Cum la fel de aberanta mi se pare noua forma a legii fumatului , tot import Occident. Despre astea, asa romaneste va spun, sunt de rahat ! Si nu pe internet se face totusi politica ...ci la firul ierbii, langa om ! Daca aveti un discurs mai bun, chemati oamenii sa va asculte ... Incercati ? Cat despre dizidenta impotriva lui Ceausescu,sunt de numarat pe degetele de la o mana cei care merita sa fie mentionati. In afara de cel care s-a ridicat in plin public, la congresul pcr sa reclame cultul personalitatii, restul AM FOST , niste lasi sau oportunisti. Va legati de Puric, in sensul asta ? Sper ca sunteti la curent cu publicistica studenteasca a acelor vremuri, sa le vedeti numele tuturor care azi dau lectii la TV ...si sunt Capitalistii romani : de fapt niste gainari bogati.
Vicentio B. 2016-02-19
@ Getea. sigur am defecte, dar NU sunt LAS, motiv pentru care spun: comantariul Dvs.,pe care eu il consider EXTREM DE REAL/ ALARMANT, ar trebui sa induca o reactie CRESTINEASCA, care din pacate, inca, NU o vad pe Lumea asta, nici din parte lui Mihail Neamtu, care pentru mine, a devenit O DEZILUZIE ! El stie cu siguranta motivele, dar TACE ! De foarte multe ori TACEREA, OMISIUNEA, are forme DELICTUALE / PENALE, care pot provoaca IMENSE PREJUDICI, sunt tratate prin .. INDIFERENTA, cea ce este O CRIMA !
Getea 2016-02-18
Occidentul este in cadere libera, in maxim 10 ani Franta si Belgia vor fi tari musulmane, apoi incet si restul. Rotterrdam, are primar musulman, Anversul si Bruxellesul sun aproape islamizate, sunt cartiere intregi unde crestini nu au voie sa intre. Franta e in alerta non stop. Invaziile viitoare din Asia si Africa vizeaza aceste tari, dar si Olanda, Germania si Anglia (Scotia, Welsh si Irlanda de Nord, nu). In anii de vin vor fi transformari ce ne vor depasi, Curentele decadente occidentale ce vor sa ni se impuna sunt doar zbateri si falfaieli a unor postaci platiti sa aiba activitate pe aici. In ce scop? Servicii pentru marile corporatii. Resursele (care sunt multe!) le vor pentru ei. Gheturile arctice se topesc intr-o veselie, apele oceanului planetar cresc, Groenlanda (Tara Verde), a devenit iarasi verde, gheturile nu se mai prind de tarmul sudic. Iar la noi la Bucuresti desmatul si tradarea nu mai au limite. Totul e de vanzare si tara si mama si tata si fiica si fiu, nimic nu mai este sfant. Nimeni nu gandeste nici pana la varful nasului, parca crizele ce vin sunt pentru altii nu pentru ei. Bani si vacante exotice viseaza unii, sa supravietuiasca, se zbat altii. Cand Dumnezeu vrea sa te piarda intai iti ia mintile !
Total 8 comments.
9255
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22
.